Návod na provoz a údržbu

Tisk

Všeobecný návod na instalaci, provoz a údržbu hydraulických agregátů

  

Všeobecné podmínky

 1. Hydraulické agregáty jsou dodávány vyzkoušené a plně funkční.
 2. Pokud není dohodnuto jinak, není součástí dodávky hydraulický olej. Při jeho výběru se obraťte na výrobce.
 3. Součástí  dodávky je dokumentace obsahující hydraulické schéma, zástavbové rozměry, seznam náhradních dílů  a výkres s ovládacími a nastavovacími prvky. Před instalací a provozem tyto podklady pečlivě prostudujte.
 4. Instalaci, provoz a údržbu smí provádět pouze řádně kvalifikovaná osoba podle platné legislativy. V případě nutnosti požádejte výrobce o proškolení v oblasti hydrauliky , údržby a provozu agregátů.  Dodavatel však neposkytuje zákonná školení jako jsou bezpečnost  práce, elektro a další.

Instalace a  podmínky pro provoz

 1. Elektroinstalaci smí provádět pouze oprávněná osoba.
 2. Agregát musí být řádně upevněn, nebo jinak zajištěna jeho stabilní poloha.
 3. Teplota okolí nesmí dlouhodobě  (více jak 1 hodinu) překročit +50°C nebo klesnout pod   -20°C.  V případě, že toto překročení může nastat, kontaktujte výrobce.
 4. K agregátu je nutné zajistit minimální přívod vzduchu pro chlazení elektromotoru a nádrže. Problematická mohou být  těsné uzavřené prostory ve strojích ,dodatečné kryty apod.
 5. Agregát má být chráněn před přímým vlivem povětrnosti.
 6. Při připojení k hydraulickému obvodu používejte spojovací materiál (hadice, trubky, šroubení  - pokud nejsou součástí dodávky), které odpovídají daným průtokům a tlakům a ostatním provozním podmínkám.
 7. Před prvním spuštěním se kontroluje zejména:
  • Správnost zapojení obvodu dle schématu , dotažení všech spojů.
  • Čistota nádrže před naplněním olejem.
  • Čistota přívodního potrubí nebo hadic.
  • Správnost elektrického zapojení a smysl otáčení elektromotoru a tím i čerpadla.
  • Při plnění oleje je vhodné jej přefiltrovat.
 8. Při prvním uvedení do chodu nebo  servisním zásahu na systému se doporučuje odlehčit přepouštěcí ventily (nastavit nulový tlak).
 9. V případě potřeby je hydraulický obvod nutné odvzdušnit.

Provoz a údržba

 1. Hydraulický agregát je vyprojektován pro  předem dohodnuté použití. Pokud je provozován pro jiné účely, pak výrobce nemůže převzít plnou záruku za jeho funkci.
 2. Není dovoleno nastavením překročit hodnoty uvedené výrobcem v dokumentaci, zejména maximální tlak.
 3. Doporučené intervaly údržby:
 4. Týdenní:
  • Kontrola stavu oleje.
  • Kontrola těsnosti, případné dotažení spojů.
  • Hlučnost a teplota.
 5. Roční:
  • Kontrola čistoty oleje, případná výměna.
  • Výměna filtrační vložky.
  • Kontrola seřízení.
  • Vyčištění agregátu.
  • Kontrola elektroinstalace.
  • Provozní zkouška.
  • Kontrola těsnosti, dotažení spojů.
  • Odstranění  zjištěných nedostatků.

 

V případě nejasností při údržbě a provozu volejte výrobce, který poskytne odbornou pomoc.

 

Upraveno v květnu 2011